Przeliczanie ocen wg. nowych ustawień profilu Zakładanie konta

Regulamin konkursu „Bezglutenowe podchody”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Bezglutenowe Podchody, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Frecado Sp. z o.o., ul. Jana Zamoyskiego 47 lok. 4, 03-801 Warszawa oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej skrytka pocztowa 22,
  02-796 Warszawa FUP 78, zwany dalej – „Organizator”.
 3. Fundatorem nagród w konkursie są firmy, zwane dalej „Sponsorzy”:
  • PUTKA Sp. z o.o.
  • Schär AG / SPA
  • GlutenFree24 Sp. z o. o. Sp. k.
  • Pol-Foods Sp. z o.o.
  • Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
  • Frecado Sp. z o.o.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w trakcie czwartej edycji Gluten Free EXPO odbywającego się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c w Warszawie w dniach
  15-16 czerwca 2018 r., zwany dalej „Targi”.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  • a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  • b) nie jest pracownikiem Organizatora i Sponsorów.
 2. Konkurs jest podzielony na cztery terminy:
  • termin pierwszy odbywa się w dniu 15 czerwca w godzinach 10:00 – 13:10, ogłoszenie wyników wg § 4 pkt. 3a
  • termin pierwszy odbywa się w dniu 15 czerwca w godzinach 13:11 – 17:10, ogłoszenie wyników wg § 4 pkt. 3a
  • termin pierwszy odbywa się w dniu 16 czerwca w godzinach 10:00 – 13:40, ogłoszenie wyników wg § 4 pkt. 3b
  • termin pierwszy odbywa się w dniu 16 czerwca w godzinach 13:41 – 17:00, ogłoszenie wyników wg § 4 pkt. 3b
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
  • b) uczestnictwo w czwartej edycji Gluten Free EXPO w dniach 15-16 czerwca 2018 r.
 4. W celu uczestnictwa w konkursie należy:
  • a) odnaleźć plakaty przygotowane przez Organizatora na terenie Targów,
  • b) pobrać na smartfon aplikację FiFiFo (dostępna w darmowej wersji na Google Play oraz App Store),
  • c) zeskanować co najmniej 10 kodów kreskowych widocznych na plakatach Konkursu rozwieszonych na terenie Targów,
  • c) dodać minimum 10 zeskanowanych ciekawostek lub produktów do funkcji Ulubione w aplikacji FiFiFo,
  • d) uzupełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przy stoisku nr 18 aplikacji FiFiFo w trakcie trwania Targów. W karcie zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz uzupełnić zdanie (”Zadanie Kreatywne”): „Cieszę się z uczestnictwa w Targach Gluten Free EXPO, ponieważ …”.
 5. Wszelkie prawa autorskie dotyczące zgłoszonych propozycji rozwiązania Zadania Kreatywnego, przechodzą na Organizatora w momencie złożenia zgłoszenia na stanowisku FiFiFo w trakcie Targów Gluten Free Expo IV w dniach 15-16 czerwca 2018 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZABAWY

 1. W trakcie trwania Targów w dniach 15-16 czerwca 2018 konkurs będzie rozstrzygany 4 razy, po 2 razy każdego dnia. Komisja wybierze wśród Uczestników, którzy spełnili warunki konkursu, czterech zwycięzców głównych („Zwycięzca”) (po jednym w każdym rozstrzygnięciu), których zadania konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa przy ocenie zadań konkursowych weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników tzn. zostanie nagrodzony najciekawszy pomysł. Zwycięzcy otrzymają po jednej Nagrodzie Głównej. Dodatkowo komisja wybierze czterdziestu Uczestników, których zadanie kreatywne zostanie ocenione jako wyróżniające się (po dziesięć w każdym rozstrzygnięciu). Każdy z wyróżnionych Uczestników dostanie jedną z czterdziestu nagród wyróżnienia.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się na podstawie odpowiedzi przekazanych przez Uczestnika w trakcie czwartej edycji Gluten Free EXPO w dniach 15-16 czerwca 2018 r.
 3. Decyzję o wygranej podejmuje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatorów.

 

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są 4 nagrody główne i 40 nagród wyróżnienia, w których skład wchodzą zestawy produktów przekazanych przez Sponsorów oraz Organizatorów.
 2. Rozdanie nagród dla laureatów odbędzie się cztery razy (dwa razy w dniu 15 czerwca 2018r. oraz dwa razy w dniu 16 czerwca 2018r.). W przepadku nie zgłoszenia się Zwycięscy w trakcie rozdania nagród w trakcie Targów, nagroda zostanie wysyłana pocztą na adres uzgodniony z odbiorcą.
 3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty na terenie targów Gluten Free Expo w dniach 15-16 czerwca 2018 r. w czterech turach:
  • 15 czerwca 2018 r. o godzinie 13:30 oraz 17:30,
  • 16 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 oraz 17:15.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie oraz zamianie na gotówkę.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego – niezbędnych do przekazania nagrody. Podanie danych wymienione w § 4 pkt.1 jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska w przypadku zdobycia nagrody oraz zgody na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora. Zgody wymienione w § 4 pkt.2 są dobrowolne i nie są konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Frecado Sp. z o.o., ul. Jana Zamoyskiego 47 lok. 4, 03-801
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania ich oraz żądania usunięcia zgodnie z przepisami  wymienionymi w § 4 pkt.4.

 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Frecado Sp. z o.o., ul. Jana Zamoyskiego 47 lok. 4, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Bezglutenowe Podchody”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest:
  • na stoisku FiFiFo w trakcie targów Gluten Free Expo,
  • fififo.com/regulamin-bezglutenowe-podchody
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.fififo.com.