Przeliczanie ocen wg. nowych ustawień profilu Zakładanie konta

Regulamin Serwisu FiFiFo

1.    Definicje

Serwis FiFiFo – serwis internetowy pod adresem www.fififo.com i za pomocą Aplikacji Mobilnej FiFiFo, prowadzony przez Frecado Sp. z o.o., zbierający i udostępniający informacje o produktach spożywczych dostępnych na polskim rynku, wspomagający dokonywanie świadomych zakupów.

Operator – właściciel Serwisu FiFiFo, Frecado Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641603, posiadającym numer identyfikacyjny REGON 365619142 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 1132920086.

Konto Użytkownika – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez FiFiFo konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu FiFiFo.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu FiFiFo.

Baza Produktów FiFiFo - baza produktów spożywczych, budowana, rozwijana i aktualizowana przez Serwis FiFiFo we własnym zakresie jak i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi na podstawie ogólnie dostępnych informacji.

Profil Żywieniowy Użytkownika – zestaw parametrów ustawionych przez Użytkownika określających jego preferencje żywieniowe.

Aplikacja Mobilna FiFiFo – dedykowana aplikacja, do której wszelkie prawa autorskie należą do Frecado Sp. z o.o., umożliwiająca korzystanie z Serwisu FiFiFo na urządzeniach mobilnych (telefony i tablety), pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android lub iOS

2.    Postanowienia ogólne

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu FiFiFo.

2.2.    Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu.

2.3.    Warunkiem korzystania z Serwisu FiFiFo jest dostęp do sieci internetowej. Dostęp do Serwisu FiFiFo może odbywać się za pomocą:

2.3.1.    Przeglądarki internetowej

2.3.2.    Aplikacji Mobilnej FiFiFo

2.4.    W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności dostępnej w Serwisie FiFiFo konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java i cookies.

3.    Korzystanie z serwisu

3.1.    Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu FiFiFo ma charakter nieodpłatny.

3.2.    W ramach Serwisu FiFiFo umożliwia się Użytkownikowi m.in.:

3.2.1.    uzyskiwanie informacji o produktach spożywczych dostępnych w Bazie Produktów FiFiFo,

3.2.2.    definiowanie własnego Profilu Żywieniowego Użytkownika,

3.2.3.    uzyskanie poglądowej oceny produktu określającej stopień zgodności produktu spożywczego z Profilem Żywieniowym Użytkownika,

3.2.4.    tworzenie i edycję listy produktów ulubionych,

3.2.5.    tworzenie i obsługę list zakupów,

3.2.6.    otrzymywanie newslettera,

3.2.7.    informację o dostępności i cenach we współpracujących  Serwisem FiFiFo sklepach, 

3.2.8.    dostęp do bazy dozwolonych substancji dodatkowych wraz z opisem.

3.3.    Wszelkie informacje w Serwisie FiFiFo należy traktować poglądowo. Serwis FiFiFo przykłada wszelką staranność w opracowywaniu danych, jak i bieżącej aktualizacji Bazy Produktów. FiFiFo, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w Bazie Produktów FiFiFo wynikłe z błędów lub nieścisłości na etykietach produktów spożywczych, zmianach na etykietach lub błędach wynikających z przetwarzania danych.

3.4.    Użytkownik każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie powinien zweryfikować informacje dostępne w Serwisie FiFiFo. Serwis FiFiFo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki błędów w opisach produktów lub ocenie zgodności produktu z Profilem Użytkownika.

3.5.    Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania wystąpienia błędów w opisach produktów. Dokonując takiego zgłoszenia, Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, pochodzące z własnych informacji lub innych zaufanych źródeł. Zakazane jest podawanie danych nieprawdziwych.

3.6.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera dostępnego w ramach Serwisu FiFiFo klikając w odpowiedni link, który będzie zawsze umieszczony w wysyłanym newsletterze.

3.7.    Autorskie prawa majątkowe do Serwisu FiFiFo, w tym do logotypów, zdjęć, grafik i treści zamieszczonych w Serwisie FiFiFo, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie FiFiFo, przysługują Operatorowi lub podmiotom trzecim.

3.8.    W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

3.9.    Zabroniony jest dostęp do Serwisu FiFiFo oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, w szczególności zakazane jest używanie botów, automatów pobierających dane, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.

3.10    Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie FiFiFo.

3.11.    Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Serwisie FiFiFo nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

3.12.    Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

3.13.    Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie bez powołania się na źródło www.fififo.com.

3.14.    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Operator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu FiFiFo.

3.15.    W przypadku zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu FiFiFo, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

3.16.    Użytkownik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. Reklamacja może być złożona pocztą elektroniczną na adres admin@fififo.com.

3.17.    Operator rozpatruje reklamację złożoną przez Użytkownika udzielając odpowiedzi w formie dokumentowej nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Serwis.

3.18.    W indywidualnym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie więcej niż o 30 dni, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału podmiotów zewnętrznych. Serwis powiadomi Użytkownika o wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej.

4.    Korzystanie z konta użytkownika

4.1.    Pełna funkcjonalność Serwisu FiFiFo jest dostępna tylko po założeniu Konta Użytkownika.

4.2.    Umowa o korzystanie z Konta Użytkownika, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem na czas nieokreślony.

4.3.    Rejestracja Konta Użytkownika jest możliwa po uprzednim podaniu na stronach Serwisu adresu e-mail i hasła.

4.4.    Każde Konto Użytkownika należy aktywować poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, postępując zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

4.5.    Świadczenie Usługi Konta Użytkownika przez Serwis FiFiFo regulowane jest niniejszym Regulaminem i rozpoczyna się wraz z aktywacją Konta Użytkownika przez Użytkownika.

4.6.    Użytkownik aktywując Konto Użytkownika może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody, co następuje przez zaznaczenie właściwego okienka.

4.7.    Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

4.8.    Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta Użytkownika, o którym mowa powyżej, może być złożone w formie elektronicznej na adres admin@fififo.com.

4.9.    Odstąpienie od Umowy na Usługę Konta Użytkownika w Serwisie FiFiFo bądź wypowiedzenie takiej umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika przez Operatora, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia pozostałych Usług Serwisu.

4.10.    Usunięcie Konta Użytkownika przez Operatora nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy.

5.    Aplikacja Mobilna FiFiFo

5.1.    Aplikacja Mobilna FiFiFo dostępna jest nieodpłatnie i można ją pobrać ze sklepów internetowych:

5.1.1.    Google Play (dla systemu android)

5.1.2.    App Store (dla systemu iOS)

5.2.    Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej FiFiFo konieczne jest posiadanie urządzania mobilnego z dotykowym ekranem, z możliwością nawiązywania połączenia internetowego (np. LTE, 3G, Wi-fi) wyposażonego w system operacyjny:

5.2.1.    Android w wersji 5.0 lub wyższej

5.2.2.    iOS w wersji 10 lub wyższej

5.3.    Z chwilą pobrania Aplikacji Mobilnej FiFiFo ze sklepu, udziela się Użytkownikowi nieodpłatnej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej FiFiFo zgodnie z jej funkcjonalnym przeznaczeniem – z prawem do zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, korzystania i przechowywania Aplikacji Mobilnej FiFiFo w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Aplikacji Mobilnej FiFiFo z pamięci urządzenia mobilnego lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

5.4.    Użytkownik nie ma prawa przeprowadzać procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji lub stosowania innych metod odkrywania kodu źródłowego Aplikacji Mobilnej FiFiFo ani żadnej części wchodzącej w skład Serwisy FiFiFo.

6.    Postanowienia końcowe

6.1.    Operator przetwarza dane osobowe na potrzeby działania Serwisu FiFiFo zgodnie z Polityka Prywatności.

6.2.    Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.fififo.com oraz w Aplikacji Mobilnej FiFiFo.

6.3.    Operator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

6.4.    O wszelkich zmianach niniejszego regulaminu Operator poinformuje Użytkowników w Serwisie FiFiFo.

6.5.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie opublikowania w Serwisie FiFiFo.

6.6.    W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do  zaprzestania korzystania z Serwisu FiFiFo, odinstalowania Aplikacji Mobilnej FiFiFo oraz przesłania wniosku o usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie FiFiFo.

6.7.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.8.    Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Operatora.

6.9.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.